Projekt rozporządzenia MF w sprawie prospektu informacyjnego funduszu portfelowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu portfelowego. Projektowane rozporządzenie służy wykonaniu przez Ministra Finansów upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia na podstawie art. 179a ust. 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, 825 i 1723). Upoważnienie to zostało dodane ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 1723). Zgodnie z upoważnieniem minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu portfelowego, w szczególności treść i zakres informacji ujawnianych w prospekcie, mając na uwadze umożliwienie nabywcom certyfikatów inwestycyjnych dokonania oceny ryzyka związanego z lokatami funduszu oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te certyfikaty inwestycyjne. Projektowane rozporządzenie stanowi dalszą realizację działań organów publicznych określonych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, które zostały przewidziane w ustawie zmieniającej w zakresie funduszy typu ETF ang. Exchanged Traded Funds. Działanie to ma służyć zwiększeniu dywersyfikacji produktów inwestycyjnych, zapewnieniu większej płynności rynku czy umożliwieniu inwestorom instytucjonalnym oraz pośrednikom szerszego spektrum inwestycji. Krajowe ETFy w przepisach ustawy o funduszach oparte zostały na konstrukcji portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Cechą takiego funduszu jest możliwość ciągłego emitowania i umarzania certyfikatów inwestycyjnych, które zgodnie ze statutem funduszu są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, pod warunkiem że fundusz lokuje swoje aktywa wyłącznie w papiery wartościowe stanowiące podstawę do ustalenia wartości indeksu rynku regulowanego (portfel indeksowy) albo w aktywa określone w statucie funduszu nieoparte na takim indeksie (portfel bazowy). Rozwiązania przyjęte w projekcie rozporządzenia zostały przygotowane na podstawie wybranych regulacji zawartych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1659) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1053) – w szczególności, za wzór regulacyjny posłużyły przepisy zawarte w rozdziale 3, drugiego z wymienionych rozporządzeń, które określają memorandum informacyjne, w przypadku gdy emitentem jest fundusz inwestycyjny zamknięty. Przepisy projektowanego rozporządzenia zostały tak sformułowane, aby prospekt informacyjny zapewniał wszystkim uczestnikom rynku pełen i równy dostęp do rzetelnych i kompletnych informacji dotyczących osób odpowiedzialnych za sporządzenie prospektu, działalności funduszu, jego sytuacji finansowej, osób zarządzających portfelem funduszu, zasad i warunków przeprowadzania emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz czynników ryzyka, które związane są z lokatami funduszu portfelowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378301 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 9 listopada 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.