Projekt rozporządzenia MF w sprawie przekazywania informacji NBP przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 14da ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Projektowane rozporządzenie określa obowiązek przekazywania do NBP odpowiednich danych i informacji. Dodatkowo umożliwi ono przekazywanie odpowiednich danych do Europejskiego Banku Centralnego, zgodnie z treścią rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/2011 z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1409/2013 w sprawie statystyki płatności (EBC/2013/43) (EBC/2020/59). Wydanie rozporządzenia ma na celu objęcie zakresem sprawozdawczym niektórych rozwiązań na rynku usług płatniczych, m.in. usługi inicjowania transakcji płatniczej i usługi dostępu do rachunku płatniczego. Umożliwi ono przekazywanie odpowiednich danych do Europejskiego Banku Centralnego, zgodnie z treścią Rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/2011 z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1409/2013 w sprawie statystyki płatności (EBC/2013/43) (EBC/2020/59). Projektowane rozporządzenie określa obowiązek przekazywania Prezesowi NBP odpowiednich danych i informacji. Regulacja w proponowanym kształcie wynika z przepisów prawa polskiego i przepisów prawa Unii Europejskiej. Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/2011 z dnia 1 grudnia 2020 r. nakłada jednolity obowiązek sprawozdawczy na banki centralne państw UE, jest to więc rozwiązanie wspólne dla wszystkich krajów członkowskich. Zmiany w zakresie sprawozdawczym, wychodzące poza rozporządzenie EBC wynikają ze specyfiki rozwoju polskiego rynku usług płatniczych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379204 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 4 grudnia 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.