Projekt rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad związanych z lokowaniem przez zakład ubezpieczeń aktywów z umów ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad związanych z lokowaniem przez zakład ubezpieczeń aktywów z umów ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający.

Wydanie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad związanych z lokowaniem przez zakład ubezpieczeń aktywów z umów ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający jest związane z wejściem w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 1723).

Proponowane rozporządzenie implementuje art. 133 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, str. 1, z późn. zm.). Implementacja wskazanego przepisu dyrektywy Wypłacalność II pozwoli na zapewnienie, że ubezpieczający, który jest osobą fizyczną lub ubezpieczony (osoba fizyczna ponosząca koszt składki ubezpieczeniowej), ponoszący ryzyko lokaty, zostaną objęci poziomem ochrony zbliżonym do tego, jaki mają zapewniony uczestnicy Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (dalej: FIO) w zakresie prowadzonej przez te fundusze działalności lokacyjnej.

Projektowane rozporządzenie ma na celu określenie szczególnych zasad związanych z lokowaniem przez zakład ubezpieczeń aktywów z umów ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający będący osobą fizyczną lub ubezpieczający niebędący osobą fizyczną, jeżeli z tytułu tej umowy ubezpieczony będący osobą fizyczną ponosi koszt składki ubezpieczeniowej, a poprzez to – istotne zwiększenie poziomu ochrony takich osób. Wydanie rozporządzenia pozwoli na zapewnienie, że ubezpieczający i ubezpieczeni ponoszący ryzyko lokaty, zostaną objęci poziomem ochrony zbliżonym do tego, jaki mają zapewniony uczestnicy funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) w związku z   prowadzoną przez te fundusze działalnością lokacyjną.

Projektowane rozwiązania nie zawierają postanowień, które dotyczyłyby lokowania środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących funduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427). Lokowanie środków takich funduszy jest w sposób wyczerpujący unormowane przez przepisy ww. ustawy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384405

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 6 maja 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.