Projekt rozporządzenia MF w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2023

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2023. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 69h ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2022 r. poz. 318, 807 i 2666) dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia określającego szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania oraz obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Środki Funduszu mogą być przeznaczane na nabywanie lub obejmowanie akcji w spółkach w roku 2023. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2021-2022  (Dz. U. poz. 2465) dotyczy nabywania lub obejmowania akcji w spółkach w latach 2021-2022. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 w art. 25 umożliwia ministrowi właściwemu do spraw budżetu przekazanie w 2023 r. Funduszowi skarbowych papierów wartościowych. Wobec tego, że dotychczasowe rozporządzenie obowiązywało do końca 2022 r. konieczne jest wydanie rozporządzenia na rok 2023. Rozwiązania w akcie prawnym: Umowę nabycia akcji lub umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu zawiera Prezes Rady Ministrów. Przekazanie środków lub skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 z Funduszu na sfinansowanie nabycia lub objęcia przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych będzie następowało na pisemne zlecenie składane dysponentowi Funduszu przez Prezesa Rady Ministrów. W celu stwierdzenia, czy Skarb Państwa, obejmując akcje będzie działał na warunkach akceptowalnych dla inwestora prywatnego, niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług będzie sporządzał test prywatnego inwestora. Dysponent Funduszu będzie prowadził obsługę finansowo-księgową realizacji umowy nabycia akcji, umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji oraz umowy objęcia akcji ze środków Funduszu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368951 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 7 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.