Projekt rozporządzenia MF w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.). Przepis § 1 rozporządzenia upoważnia naczelników urzędów celno-skarbowych do: – dokonywania zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego i uzupełniania informacji (art. 119zm Ordynacji podatkowej), – dokonywania analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi (art. 119zn § 1 Ordynacji podatkowej), – żądania przekazania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową dodatkowych informacji, zestawień lub adresów IP, o których mowa w art. 119zs § 1 Ordynacji podatkowej, – przekazywania bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym żądań blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, ograniczenia zakresu tej blokady i jej uchylenia (art. 119zv § 1 i 7 Ordynacji podatkowej) oraz do wykonywania innych czynności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, określonych w art. 119zv Ordynacji podatkowej, związanych z tymi żądaniami, – wydawania postanowień o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, zmianie zakresu tej blokady i jej uchyleniu (art. 119zw § 1 i 5 Ordynacji podatkowej) oraz do wykonywania innych czynności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, określonych w art. 119zw Ordynacji podatkowej, związanych z tymi postanowieniami. Podmioty sektora finansowego będą zobowiązane do przekazywania informacji w trybie art. 119zs Ordynacji podatkowej oraz dokonywania blokad rachunku podmiotu kwalifikowanego. Podstawa prawna: Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366206 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 18 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócenie terminu jest uzasadnione koniecznością wydania nowego rozporządzenia, które umożliwi Ministrowi Finansów upoważnianie innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.