Projekt rozporządzenia MF w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Celem projektowanego rozporządzenia jest zastąpienie obowiązującego jeszcze rozporządzenia Ministra Finansów z 31 grudnia 2018 roku w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania tzw. mechanizmu pay & refund z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT1 (rozporządzenie z 2018 roku) nowym rozporządzeniem, które będzie uwzględniać dotychczasowe zmiany ustawowe i upływ okresów dotyczących niektórych wyłączeń i ograniczeń zawartych w obowiązującym rozporządzeniu oraz przedłuży czasowe wyłączenie w stosunku do tzw. płatnika technicznego z art. 26 ust. 2c ustawy o CIT. Po pierwsze, chodzi o aktualizację katalogu ograniczeń i wyłączeń w stosowaniu tzw. mechanizmu pay & refund, zawartych w obowiązującym rozporządzeniu z 31 grudnia 2018 roku, ze względu na zmiany wynikające z tzw. Polskiego Ładu. Po drugie, chodzi o sygnalizowany przez tzw. płatników technicznych (podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze) i emitentów problem w realizacji obowiązków dotyczących poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty należności od papierów wartościowych zapisanych na wspomnianych rachunkach. Dotyczy on ustalenia występowania powiązań między podmiotami i przekroczenia otrzymanych przez podatnika należności ponad kwotę 2 000 000 złotych, tj. obowiązków informacyjnych ciążących na emitencie i płatniku technicznym. Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366861 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 6 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.