Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej wydawane jest w wykonaniu upoważnienia zawartego w art. 42b ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej wymaga zmian w związku ze zmienionymi przepisami: – o doręczeniach – zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm..) oraz ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn.zm.), wprowadzonymi ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, z późn. zm.), a także ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301), – ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). Procedowany obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3025) przewiduje m.in. likwidację  opłaty za wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej, jak również  rozszerza krąg podmiotów, które mogą ubiegać się o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2023 r. Projekt rozporządzenia określa nowy wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) dostosowany do zmian w przepisach w zakresie doręczeń pism oraz zmian w przepisach ustawy o VAT. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371201 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 19 kwietnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.