Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.), wynikającą z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180, z późn. zm.), konieczne było opracowanie zmian do rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany, o których mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia polegają na: 1) uchyleniu przepisów odnoszących się do wykazywania informacji dotyczących transakcji, o których była mowa w dotychczasowym art. 11o ust. 1a ustawy (tzw. pośrednie transakcje rajowe), 2) modyfikacji w sposobie przedstawiania statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy w informacji o cenach transferowych (dalej także jako: Informacja TPR), 3) doprecyzowaniu treści oświadczenia zawartego w Informacji TPR, 4) nadaniu załącznikowi do rozporządzenia nowego brzmienia. Zmiany przepisów rozporządzenia, o których mowa w ww. pkt 13, wymagają jednocześnie odpowiednich zmian w jego załączniku, tj. objaśnieniach co do sposobu sporządzenia Informacji TPR. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370403 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 23 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.