Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zasadność podjęcia prac zmierzających do zmiany obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 866) wynika z wejścia w życie przepisów ustawy z 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U poz. 2280). Ustawa ta wprowadziła m.in. zmiany w zakresie przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991), mające na celu umożliwienie wykonywania działalności leczniczej przez diagnostów laboratoryjnych w ramach praktyki zawodowej (indywidualnej i grupowej) oraz zobowiązujące te podmioty do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W wyniku wprowadzonych zmian powstaje konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, wydanego na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, w zakresie regulacji dotyczących wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. W związku z nowymi regulacjami wprowadzonymi do ustawy o działalności leczniczej w zakresie działalności diagnostów laboratoryjnych, niezbędne jest dokonanie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Przedmiotowe zmiany dotyczą wyznaczenia wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w odniesieniu do diagnostów laboratoryjnych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373704 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 3 lipca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.