Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Projektowana zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144) ma na celu (m.in):

  • dostosowanie przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej do zmiany art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) związanej z rozszerzeniem katalogu środków europejskich o środki pochodzące z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczone na wsparcie o charakterze bezzwrotnym,
  • rozszerzenie listy programów ujętych w formularzach sprawozdań Rb-28 Programy i Rb-28NW Programy w związku z rozpoczęciem wydatkowania środków z perspektywy finansowej 2021-2027,
  • dostosowanie przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w zakresie środków, o których była mowa w uchylonym art. 181 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • wprowadzenie nowego sposobu prezentacji zatrudnienia według stanu na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
  • dostosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykazywania w sprawozdaniach Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego i Rb-PDP wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927, z późn. zm.),
  • dostosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykazywania w sprawozdaniach Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego nowego źródła finansowania deficytu tj. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w związku z wejściem w życie zmiany art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzonej art. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964),
  • dostosowanie przepisów w zakresie sporządzania łącznych sprawozdań części budżetowej 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa w związku ze zmianą sposobu prezentacji przekazywania udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT i CIT.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366901 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 8 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.