Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Zmiana rozporządzenia jest związana z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych (Dz. U. poz. 717) oraz postulatami polskiej branży rolnej i wiąże się z potrzebą wprowadzenia do krajowego systemu prawnego rozwiązań, które będą zapobiegały niekontrolowanym przepływom produktów rolnych przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na względzie zagrożenie bezpieczeństwa narodowego związane z problematyką bezpieczeństwa ekologicznego, powstała potrzeba uregulowania przepływów niektórych towarów poprzez włączenie ich do katalogu towarów objętych ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Towarami objętymi projektowanym rozporządzeniem są wybrane produkty rolne podzielone na następujące sektory wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.): 1.      zboża, część I; 2.      jaja, część XIX; 3.      mięso drobiowe, część XX; 4.      produkty pszczele, część XXII – bez względu na ich ilość w przesyłce. Spod systemu monitorowania przewozu i obrotu SENT zostały wyłączone przewozy ww. towarów w przypadku gdy ich przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371557 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 21 kwietnia br. na adres szkop@pracodawcy.pl.