Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku. Zmiana rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2021 r. poz. 669, z późn. zm.) związana jest z wprowadzaniem dalszych ułatwień regulowania przez podatników zobowiązań podatkowych i zmniejszenia ryzyka nieprawidłowego adresowania przez nich wpłat podatków na różne rachunki bankowe. W tym celu przewiduje się zwiększenie liczby wpłat realizowanych przy użyciu mikrorachunku podatkowego o podatek od wydobycia niektórych kopalin. Zmiana będzie wiązała się z uzupełnieniem określonego w § 2 zmienianego rozporządzenia katalogu należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu wspólnego rachunku bankowego poprzez dodanie należności pieniężnych z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin.  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365607 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 31 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.