Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju. Zgodnie z art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie. Na podstawie rozporządzenia zaniechaniem poboru podatku dochodowego objęte zostały umorzone zobowiązania z tytułu subwencji finansowej3 oraz finansowania preferencyjnego4 otrzymanych w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju 1.05 i 2.06 („Tarcze Finansowe PFR”, „Tarcza 1.0”, „Tarcza 2.0”) jako realizacja, przyjętego w związku ze skutkami COVID-19, rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju. Proponuje się prolongowanie, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z 16 lipca 2021 r., terminu zaniechania poboru podatku, adresowane jak dotychczas, do przedsiębiorców – beneficjentów wsparcia w ramach Tarcz 1.0 i 2.0, dla których wartość umorzonych zobowiązań stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustaw o podatkach dochodowych. Zaniechanie objęłoby dochody (przychody) uzyskane przez przedsiębiorców z tytułu ww. Tarcz Finansowych PFR od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (decyzje umorzeniowe), a zatem okres zaniechania uległby wydłużeniu dodatkowo o 1 rok. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ‒ Ordynacja podatkowa Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366604 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 30 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.