Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1178 oraz z 2022 r. poz. 2501) stanowiącego wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 31 ust 6, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180) ma na celu wprowadzenie szeregu zmian w rozporządzeniu. Zmianie ulegają przepisy dotyczące zwolnień od akcyzy z zużycia energii elektrycznej wprowadzając przepisy regulujące, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii łączna moc generatorów jest ustalana odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Zmianom uległy także przepisy dotyczące certyfikowania małych browarów w celu stosowania obniżonej stawki akcyzy. Zmieniono przepisy dotyczące akcyzy w zakresie korzystania z samochodów osobowych oraz samochodów osobowych nabywanych przez uprawnionego członka Dowództwa Sojuszniczego. Zmieniono  przepisy w zakresie rozporządzenia Komisji Europejskiej określającej treść formularza stosowanego w odniesieniu do świadectwa zwolnienia. Zmieniono wzór świadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego, stanowiącego załącznik 1 do rozporządzenia. Projekt wprowadza następujące zmiany (m.in): 1) zmiany umożliwiające jednostkom samorządu terytorialnego (JST) stosowanie zwolnienia od akcyzy określonego dla prosumentów energii elektrycznej produkowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, gdy łączna moc generatorów wykorzystywanych przez te jednostki, jak i jej jednostki organizacyjne, do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) przekroczy 1 MW, 2) zmiany dotyczące certyfikowania małych browarów w celu stosowania obniżonej stawki akcyzy, 3) regulacje dotyczące możliwości skrócenia okresu nieodstępowania zwolnionego od akcyzy samochodu osobowego, który został nabyty w kraju, nabyty wewnątrzwspólnotowo lub importowany przez członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych lub innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, konwencji międzynarodowych ustanawiających organizacje międzynarodowe lub umów w sprawie ich siedzib, 4) zmianę w zakresie odniesień do nowego rozporządzenia unijnego określającego wzór formularza, który należy stosować przy wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego na rzecz uprzywilejowanych podmiotów takich jak dyplomaci, 5) zmianę wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego, stanowiącego załącznik 1 do rozporządzenia. Dokonywana jest zmiana obowiązującej regulacji, zgodnie z którą ze zwolnienia od akcyzy będą mogły korzystać jednostki samorządu terytorialnego, których jednostki organizacyjne zużywają energię elektryczną wyprodukowaną z odnawialnych źródeł energii w generatorach na swoje potrzeby związane z wykonywaniem zadań publicznych w imieniu tych JST. Na mocy wprowadzanych zmian ze zwolnienia od akcyzy będą mogły korzystać JST również wówczas, gdy łączna moc generatorów przekroczy 1 MW. Aby umożliwić stosowanie zwolnienia JST, jak i ich jednostkom organizacyjnym, projekt przewiduje zmianę § 5 ust. 1 rozporządzenia. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego produkującej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.²)), łączna moc generatorów jest ustalana odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Projekt zakłada wejście w życie z dniem 1 stycznia 2023 z wyjątkiem przepisów, które mają późniejszy termin wejścia w życie. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366152 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 30 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.