Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 oraz art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442, z 2022 r. poz. 724, 1368 i 2029). Konieczność wprowadzenia zmiany w przedmiotowym rozporządzeniu pojawiła się w związku z ustawą z dnia ….. 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. poz.), która wprowadza nowy system dystrybucji paliwa stałego przez gminy. W związku z tym zaistniała potrzeba stworzenia przepisów szczególnych, aby gminy mogły wziąć udział w procesie dystrybucji węgla kamiennego do indywidualnych odbiorców bez ponoszenia dodatkowych kosztów – w tym przypadku związanych z zakupem i instalacją kas rejestrujących online.

Przedmiotowy projekt zwalnia jednostki samorządu terytorialnego (gminy) z obowiązku stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Nałożone na gminy ww. ustawą zadanie dystrybucji węgla kamiennego spowodowałoby obowiązek zakupu przez gminy tylko na ten cel kas rejestrujących online lub wymianę kas starego typu użytkowanych przez gminy na kasy online (art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365613

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 26 października 2022 roku do godz. 10:00 na adres szkop@pracodawcy.pl. Termin został skrócony z uwagi na pilność prac legislacyjnych, a także charakter wprowadzanych zmian – rozwiązania oczekiwane przez samorządy.