Projekt rozporządzenia MF zmieniający rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U. z 2021 r. poz. 634), stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 34a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613). Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy de minimis, w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, BGK”, w ramach rządowego programu poręczeniowogwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy. Celem zmian ujętych w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów jest zapewnienie możliwości obejmowania gwarancjami BGK spłaty nie tylko kredytów finansowanych przez banki, ale także innych zobowiązań finansowanych zarówno przez banki, jak i inne instytucje finansowe, tj. w szczególności firmy leasingowe i faktoringowe. Gwarancja, o której mowa w rozporządzeniu, po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego, będzie mogła obejmować zatem nie tylko, jak dotychczas, kredyty wchodzące w skład portfela kredytów, stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas określa umowa zawarta pomiędzy BGK a bankiem kredytodawcą, ale także inne zobowiązania wchodzące w skład portfela innych zobowiązań, stanowiącego zbiór pojedynczych umów cywilnoprawnych, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas określi umowa zawarta pomiędzy BGK a instytucją finansową (np. bankiem, czy firmą leasingową), w której zobowiązania te zostały zaciągnięte. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365504 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.