Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych.

Wydanie rozporządzenia jest związane z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/763 z dnia 23 kwietnia 2021 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej w obszarze minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych oraz podawania tego wymogu do wiadomości publicznej (Dz. Urz. UE L 168 z 12.05.2021, str. 1), ponieważ istnieje konieczność dookreślenia pewnych kwestii dotyczących przekazywania informacji do BFG na poziomie krajowym.

Wydanie rozporządzenia doprecyzuje krajowe procedury regulujące techniczne i organizacyjne aspekty przekazywania przez podmioty informacji dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych –  określi sposób i tryb przekazywania informacji oraz terminy ich przekazywania.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350556
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 3 września 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.