Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Projektowane rozporządzenie dostosowuje składane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wzory formularzy do wprowadzonych zmian ustawowych. Projekt określa nowe wzory formularzy podatkowych oznaczonych symbolami: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/M, PIT/MIT, PIT/O, PIT/PM, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/WZ i PIT/SE umożliwiających prawidłowe wykonanie obowiązków podatkowych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wzory formularzy projektowane niniejszym rozporządzeniem uwzględniają zmiany, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 r. wprowadzone:

  • ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123;
  • ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163). Ustawa ta dodała art. 52ja w ustawie PIT regulujący tzw. ulgę e-Toll.

W projekcie rozporządzenia również wprowadzane zmiany mające na celu uproszczenie rozliczenia tzw. ulgi na złe długi.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352001
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 października 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.