Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków na pojazdy przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej uwarunkowane jest złożeniem do naczelnika urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach (VAT-26) oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu, zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz.  685, z późn. zm.), dalej: „ustawa o VAT”.

W związku ze zmianami wprowadzanymi w pakiecie Slim VAT 2 od 1 października 2021 r. nastąpi pośrednie uchylenie dotychczas obowiązującego rozporządzenia określającego wzór formularza VAT-26. Formularz VAT-26 dostosowany do zmian w art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT powinien być dostępny dla podatników od daty wejścia w życie zmienianych przepisów, tj. zgodnie z pakietem Slim VAT 2 od 1 października 2021 r.

Zakres nowej wersji formularza VAT-26 w stosunku do dotychczasowego formularza VAT-26 zasadniczo nie ulega zmianie. W formularzu aktualizacji podlegają (zmieniane w pakiecie Slim VAT 2) podstawy prawne art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT wraz z informacją o terminie złożenia informacji/aktualizacji informacji oraz dodawane są objaśnienia do niektórych pól formularza. Wydłużenie terminu do złożenia VAT-26 w związku z sygnalizowanymi trudnościami w rejestracji samochodów, umożliwi podatnikom pełniejsze skorzystanie z prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od pierwszego wydatku na samochód.

Dotychczasowy wzór formularza VAT-26 objęty rozporządzeniem z 2014 r. będzie stosowany przez podatników do informacji składanych w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej poniesionych przed 1 października 2021 r.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349854
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 sierpnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. Krótszy termin na konsultację projektu wynika z pilności prac legislacyjnych.