Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

Projektowane rozporządzenie zakłada przesunięcie terminu na dostosowanie działalności TFI do nowych wymogów o 4 miesiące.  TFI uzyskają dodatkowy czas na dokonanie oceny członków organów statutowych TFI pod kątem nowych wymogów określonych w art. 11 ustawy zmieniającej. Komisja Nadzoru Finansowego uzyska dodatkowy czas na przeprowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie wyrażenia zgody na powołanie członków zarządu TFI odpowiedzialnych za nadzorowanie kluczowych obszarów działalności tych podmiotów tj. inwestycji i ryzyka.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346905

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Krótki termin na zgłoszenie uwag wynika z konieczności wejścia w życie projektowanego rozporządzenia przed 30 maja 2021 r.