Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Projekt przewiduje:

  • czasowe obniżenie (do 31 grudnia 2021 r.) stawki VAT do 0% dla darowizn/nieodpłatnych świadczeń następujących towarów/usług na rzecz organizacje pożytku publicznego (OPP):
  1. towarów związanych z ochroną zdrowia (w tym m.in. wyrobów medycznych i farmaceutycznych, środków dezynfekujących, testów diagnostycznych, środków ochrony indywidualnej – maseczek, okularów ochronnych, kombinezonów, ochraniaczy na buty, czepków, rękawic) – które następnie zostaną przez OPP przekazane wskazanym podmiotom leczniczym,
  2. a także usług remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy, robót konserwacyjnych lub montażowych wykonywanych bezpośrednio w budynkach będących częścią zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza przez wskazane podmioty lecznicze.

Warunkiem stosowania preferencji jest odpowiednie – wskazane w projektowanym § 10bc ust. 2 – udokumentowanie dokonanych transakcji.

  • odwołanie w § 10 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347000
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 25 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.