Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.

Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2019 r. poz. 2055, z późn. zm.) jest wyznaczenie jednego naczelnika urzędu celno-skarbowego do realizacji zadań dotyczących procedury uznania pojazdów drogowych, według typu konstrukcji (serie pojazdów drogowych), o której mowa w ust. 1 lit. b załącznika 3 do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (Dz. Urz. UE L 165 z 26.06.2009 r., str. 1–94, z późn. zm.). W zakresie wydawania świadectw uznania w trybie indywidualnym, wydawanie i przedłużanie świadectw uznania pojazdów drogowych do przewozu towarów pod zamknięciami celnymi należy do zakresu zadań oddziału celnego w pionie obsługi zgłoszeń celnych, zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2020 r. poz. 16, z późn. zm.). Nie ma przy tym określonej w ww. sprawach właściwości miejscowej naczelnika urzędu celno-skarbowego, w celu uzyskania uznania pojazdu podmiot może zgłosić się do dowolnego urzędu celno-skarbowego.

W przypadku procedury uznania według typu konstrukcji zasadne jest jednak, aby zadanie realizował jeden, wytypowany naczelnik urzędu celno-skarbowego, do którego występować będą zainteresowani producenci pojazdów drogowych (naczep) z terenu całej Polski. Przy czym organ ten musi dysponować dużym doświadczeniem w przedmiotowym zakresie i odpowiednią ekspercką wiedzą techniczną. W związku z powyższym przepis § 1 projektu rozporządzenia przewiduje dodanie przepisu § 5c w zmienianym rozporządzeniu, na mocy którego wykonywanie ww. zadania na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powierzone zostanie Naczelnikowi Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej.

Podstawa prawna: Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351800

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 11 października 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.