Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Projektowane rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, określonego w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079), zgodnie z którym właściwy minister, może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej ze środków funduszy UE, a także podmioty udzielające tej pomocy, uwzględniając konieczność zapewnienia jej zgodności z rynkiem wewnętrznym, efektywnego i skutecznego jej wykorzystania oraz przejrzystości jej udzielania, w przypadku gdy przepisy odrębne nie określają szczegółowego przeznaczenia, warunków lub trybu udzielania tej pomocy. Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację udzielania wsparcia dla sektora transportu intermodalnego na zasadach zbliżonych do określonych w programie pomocowym dla perspektywy 2014-2020 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 2269). Program ten został uznany za zgodny z rynkiem wewnętrznym na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 31.10.2017 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.48093 (2017/N) – Polska – Pomoc na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Podstawowym celem przyjęcia rozporządzenia jest poprawa konkurencyjności transportu intermodalnego celem szerszego wykorzystania tej formy transportu w ogólnych przewozach ładunków. W ramach interwencji skierowanej na rzecz rozwoju transportu intermodalnego przewidziane jest dofinansowanie dla projektów dotyczących modernizacji i rozbudowy istniejących terminali oraz infrastruktury dostępowej, a także zwiększenia ich liczby, w tym terminali intermodalnych położonych w centrach logistycznych i portach morskich. Wdrażane będą systemy telematyczne i satelitarne, dostarczające użytkownikom informacji w czasie rzeczywistym o aktualnym miejscu przewożonego ładunku, a przez to optymalizujące i sterujące procesami transportowymi, które przyczynią się do skrócenia czasu dostawy oraz ograniczenia zagrożenia dla stanu przewożonych ładunków. Wsparciem objęte zostaną także projekty dotyczące zakupu i modernizacji taboru kolejowego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z Dz.U. 2022 poz. 1079) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378151 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 6 listopada 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.