Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom pomocy na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom pomocy na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. Podstawą do wydania rozporządzenia przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej jest art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079). Niniejsze rozporządzenie tworzy krajowe podstawy prawne do udzielania pomocy na usługi doradcze oraz pomocy na udział w targach dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (RP 2021-2027). Celem regulacji jest umożliwienie wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego województw poprzez pomoc MŚP pragnącym skorzystać z usług doradczych w zakresie realizowanych przez siebie przedsięwzięć lub zaangażować się w promocję swojej firmy poprzez udział w targach lub wystawach w celu zaprezentowania swoich produktów lub usług w kraju lub na arenie międzynarodowej. MŚP w znaczącym stopniu przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy w gospodarce, co wpływa korzystnie na rozwój kraju. Jednocześnie MŚP są narażone na występowanie typowych problemów związanych z prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej na rynku, takich jak trudności z uzyskaniem kapitału lub pożyczek, ograniczony dostęp do informacji dotyczących nowych technologii i potencjalnych rynków. Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369757 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 8 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.