Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Celem projektowanej regulacji jest zapewnienie podstawy prawnej dla udzielania pomocy stanowiącej pomoc de minimis, w ramach inwestycji A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). KPO koncentruje swoje działania na sześciu europejskich filarach w ramach odpowiedzi na kryzys i budowę odporności: 1) zielona transformacja, 2) transformacja cyfrowa, 3) inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, 4) spójność społeczna i terytorialna, 5) opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna, 6) polityki na rzecz następnego pokolenia, takie jak edukacja i umiejętności. Na podstawie projektowanego rozporządzenia wsparcie udzielane będzie w ramach Inwestycji wchodzącej w skład komponentu A Odporność i konkurencyjność gospodarki. Nadrzędnym celem inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności jest wspieranie odporności MŚP i mikroprzedsiębiorstw w branżach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce, a mianowicie branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa), turystyce i kulturze. W tym względzie realizowane działania w ramach Inwestycji mają na celu rozszerzanie i dywersyfikację działalności prowadzonej przez MŚP w tych branżach. Przyjęta do sfinansowania w ramach KPO inwestycja A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności zakłada wydatkowanie środków na wsparcie działań z zakresu projektowania i produkcji własnych towarów i usług, usług doradczych oraz działań w zakresie realizacji projektów oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez prowadzenie szkoleń. Nadrzędnym celem tej inwestycji jest wspieranie odporności MŚP w branżach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce poprzez zachęcanie do rozszerzania i dywersyfikacji działalności prowadzonej przez MŚP w tych branżach. We wszystkich przypadkach wiązać się to będzie z koniecznością udzielania pomocy de minimis. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1846) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369155 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 20 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.