Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027. Wydanie rozporządzenia ma na celu zapewnienie podstawy prawnej dla udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021–2027, a przez to wsparcie harmonijnego rozwoju terytorium Unii Europejskiej na różnych poziomach poprzez współpracę transgraniczną w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”. Projektowane rozporządzenie, zapewniając podstawę prawną dla udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej, będzie stanowiło jeden z elementów systemu wdrażania programów Interreg na lata 2021–2027. Pomoc de minimis, pomoc na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach Interreg (art. 20 rozporządzenia  Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm., zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”) oraz pomoc dla przedsiębiorstw nie ponoszących kosztów ale biorących pośredni udział w projektach Interreg (art. 20a rozporządzenia nr 651/2014), umożliwią efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na rozwój społeczny i gospodarczy przygranicznych regionów stanowiących obszary wsparcia programów objętych rozporządzeniem. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362608 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.