Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. poz. 2062), dalej: „rozporządzenie de minimis”, wdrożyło przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 z późn. zm.), dalej „rozporządzenie nr 1407/2013”. Projektowane rozporządzenie jest wynikiem wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 15.12.2023), dalej „rozporządzenie nr 2023/2831”, które zastępuje rozporządzenie nr 1407/2013 po jego wygaśnięciu. Celem projektowanej regulacji jest umożliwienie udzielania pomocy na projekty realizowane przez przedsiębiorców w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027, przy czym przepisy projektu rozporządzenia sformułowano w taki sposób, aby na ich podstawie możliwe było udzielanie pomocy zarówno na tzw. pierwszym, jak i drugim poziomie oraz zarówno w formie bezzwrotnej, jak i zwrotnej. W związku z tym, w projektowanym rozporządzeniu nie wprowadza się zróżnicowania pod względem tego, czy przedsiębiorca ubiegający się o pomoc jest jednocześnie beneficjentem podpisującym umowę o dofinansowanie projektu w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 1 i 32 lit. a ustawy wdrożeniowej (pierwszy poziom udzielania pomocy), czy nie (drugi poziom), a także – analogicznie – czy pomocy udziela instytucja zarządzająca, pośrednicząca albo wdrażająca (pierwszy poziom), czy inny podmiot, tj. beneficjent albo podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.), dalej „rozporządzenie nr 2021/1060” (drugi poziom). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381703 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 20 lutego 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.