Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy oraz pomocy na badania i usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska i kwestii energetycznych, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, późn. zm.), zwanego dalej „GBER”. W dniu 9 marca Komisja Europejska przyjęła projekt nowelizacji GBER. Nowelizacja zostanie oficjalnie przyjęta przez KE w najbliższych tygodniach i wejdzie w życie następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niemniej, ze względu na potrzebę jak najszybszego uruchomienia programu pomocowego dla przedsiębiorców, w przekazywanym projekcie uwzględniono wprowadzane w GBER zmiany. Celem przyjęcia rozporządzenia jest stworzenie warunków wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego regionów poprzez umożliwienie udzielania pomocy publicznej na inwestycje na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. Projekt zapewnia podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej na inwestycje na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach 16 regionalnych programów na lata 2021–2027 na podstawie rozporządzenia nr 651/2014 umożliwi udzielanie pomocy przedsiębiorcom (tj. podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej) bez konieczności jej notyfikacji Komisji Europejskiej. Pomoc będzie udzielana w formie dotacji, pożyczki, gwarancji lub poręczenia. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji będzie stanowiło jeden z elementów wdrażania regionalnych programów na lata 2021–2027. Programy te, ze względu na bezprecedensową skalę finansowania, stanowią jeden z najsilniejszych bodźców rozwojowych dla polskich regionów. Pomoc udzielana na podstawie projektowanej regulacji umożliwi efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na cele rozwojowe w regionach podczas nowego, siedmioletniego okresu programowania. Szczegółowe regulacje dotyczące warunków ubiegania się o pomoc, takie jak ocena oraz wymogi formalne i merytoryczne w zakresie ubiegania się o pomoc, a także przebieg procesu rozpatrywania wniosków o pomoc zostaną szczegółowo określone w zasadach naboru wniosków. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371902 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 10 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.