Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027. Podstawą do wydania rozporządzenia przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej jest art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079). Celem powstania rozporządzenia jest utworzenie programu pomocowego regulującego zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na wspieranie innowacyjności oraz na innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. Projekty, w ramach których realizowane będą ww. działania zostały przewidziane we wszystkich 16 RP 2021-2027, dlatego też konieczne jest stworzenie podstawy prawnej do udzielania pomocy w tym zakresie. Celem przedmiotowej regulacji jest umożliwienie wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego województw poprzez pomoc mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) realizującym projekty w zakresie wspierania innowacyjności oraz wsparcie przedsiębiorców realizujących projekty z zakresu innowacji procesowych i organizacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 96 i pkt 97 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369755 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 8 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.