Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w ramach planu rozwojowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w ramach planu rozwojowego.

Celem projektowanej regulacji jest zapewnienie podstawy prawnej dla udzielania pomocy stanowiącej pomoc publiczną oraz pomoc de minimis, w ramach inwestycji B.3.4.1 Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, tzw. „Inwestycja”.  Na postawie projektowanego rozporządzenia wsparcie udzielane będzie w ramach Inwestycji wchodzącej w skład komponentu B (wchodzącej w skład reformy B3.4. pn. Zielona Transformacja Miast). Środki będą pochodziły z części pożyczkowej europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (instrument został powołany rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn zm.). Narzędziem dystrybucji środków będzie Instrument Zielonej Transformacji Miast (IZTM). Instrument stanowił będzie jedną z inwestycji zawartych w planie rozwojowym – Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, oznaczoną numerem B3.4.1 – Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast.

Celem interwencji jest minimalizacja oddziaływania człowieka na środowisko (racjonalne gospodarowanie zasobami, uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu i planowaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa); zmiana modelu rozwojowego polskich miast (nadanie priorytetu działaniom mitygującym i adaptacyjnym do zmian klimatu oraz – szerzej – proekologicznym); poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców (podniesienie jakości przestrzeni publicznej z punktu widzenia potrzeb spędzania wolnego czasu (ze szczególnym naciskiem na funkcje przyrodnicze), umożliwienie zmian zachowań transportowych polegających na priorytetyzacji aktywnej mobilności (transport pieszy, rowerowy) oraz zwiększenie dostępności przyjaznych środowisku usług publicznych); jak również zwiększenie atrakcyjności miast z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju kapitału społecznego. Rozporządzenie przewiduje udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis zarówno MŚP, jak i dużym przedsiębiorcom na cele inwestycyjne, pod warunkiem, że cele pomocy będą zbieżne z Zasadami działania IZTM.

Podstawa prawna: Prawo UE

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.gov.pl/projekt/12362201

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 sierpnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.