Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2755) stanowi wykonanie delegacji ustawowej z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079) Rozporządzenie MFiPR tworzy podstawę prawną do przyznawania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021–2027. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021–2027: Programu Współpracy Interreg Polska–Słowacja 2021–2027, Programu Współpracy Interreg Polska–Saksonia 2021–2027, Programu Współpracy Interreg Polska–Dania–Niemcy–Litwa–Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021–2027, Programu Współpracy Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021–2027, oraz podmioty udzielające tej pomocy. 30 czerwca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała znowelizowane rozporządzenie nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1 z późn. zm.) Rozporządzenie MFiPR wymaga dostosowania do zmienionych wymogów rozporządzenia nr 651/2014 w celu  zapewnienia ciągłości udzielania pomocy publicznej w oparciu o aktualne przepisy. Zmiany te przyniosą następujące efekty.

  1. Uregulowanie kwestii wliczania podatku VAT do obliczenia limitu pomocy publicznej wyklucza dalsze wątpliwości co do ustalenia poziomu udzielanej pomocy. Jakkolwiek ta reguła była już praktykowana przez organy stosujące rozporządzenie 651/2014, to jednak jej wyraźne ujęcie w przepisach zwiększy pewność prawną zarówno beneficjentów wsparcia, jak i podmiotów udzielających pomocy.
  2. Zwiększenie kwot przyznanej pomocy w związku z wysokim poziomem inflacji zwiększy liczbę podmiotów, w przypadku których przyznana pomoc nie wymaga notyfikacji do Komisji. Zmiana uelastyczni i przyśpieszy przyznawanie pomocy publicznej przedsiębiorcom w programach INTERREG.
  3. Zwiększenie kwot pomocy w art. 53 i 55, dla których maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kwoty wydatków kwalifikowalnych, korzystnie wpłynie na wyliczenie maksymalnej kwoty pomocy publicznej.
  4. Wydłużenie obowiązywania rozporządzenia pozwoli na realizację projektów z pomocą publiczną w programach INTERREG. Proponowane zmiany spowodują przedłużenie obowiązywania rozporządzenia nr 651/2014 do 31.12.2026 r., co zagwarantuje pewność i stabilność prawa. Pomoc udzielana na podstawie projektowanego rozporządzenia umożliwi efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na cele rozwojowe w programach Interreg do dnia 30 czerwca 2027 r.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375957 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 5 września 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.