Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) określa warunki dopuszczalności większości kategorii pomocy publicznej, która jest udzielana za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W odniesieniu do pomocy publicznej udzielanej przez NCBR ze środków innych niż środki europejskie w ramach perspektywy finansowej 2021–2027 podstawą udzielania pomocy jest natomiast rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 1456). Celem projektowanej regulacji jest utrzymanie podstawy prawnej dla udzielania pomocy publicznej przez NCBR ze środków innych niż środki europejskie w ramach perspektywy finansowej 2021–2027 przez dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do znowelizowanych przepisów rozporządzenia nr 651/2014. Zasadnicza część zmian wprowadzanych projektowanym rozporządzeniem stanowi wyłączną i bezpośrednią konsekwencję zmian wprowadzonych do rozporządzenia nr 651/2014 przez rozporządzenie 2023/1315. Projektowane rozporządzenie zmienia zasady udzielania pomocy publicznej, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 651/2014. Wprowadzane zmiany dotyczą:

  1. przepisów ogólnych zmienianego rozporządzenia;
  2. przepisów dotyczących pomocy na projekty badawczo rozwojowe (w zmienianym rozporządzeniu zwanej pomocą przeznaczoną na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz przygotowanie studiów wykonalności);
  3. przepisów dotyczących pomocy na wspieranie innowacyjności;
  4. przepisów dotyczących pomocy na finansowanie ryzyka (w zmienianym rozporządzeniu zwanej pomocą przeznaczoną na wspieranie komercjalizacji wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami przez finansowanie ryzyka);
  5. przepisów dotyczących pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność (w zmienianym rozporządzeniu zwanej pomocą przeznaczoną na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej);
  6. przepisów dotyczących pomocy na koszty rozpoznania (w zmienianym rozporządzeniu zwanej pomocą przeznaczoną na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka oraz
  7. regionalnej pomocy inwestycyjnej (w zmienianym rozporządzeniu zwanej pomocą przeznaczoną na wspieranie wdrażania wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przez finansowanie inwestycji początkowych oraz inwestycji początkowych, które zapoczątkowują nową działalność gospodarczą).
Podstawa prawna: art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2279) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375804 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 31 sierpnia 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy pomocy załączonej tabeli.