Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (Dz. U. poz. 1941) stanowi podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej dopuszczonej przez Komisję Europejską w Komunikacie Komisji Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE CI 131 z 24.03.2022, str. 1, z późn. zm.1)). Rozporządzenie z dnia 8 września 2022 r. wdraża rozwiązania przewidziane w sekcji 2.1 Tymczasowych kryzysowych ram. Na jego podstawie pomoc może być udzielana w formie dotacji albo pożyczek, pod warunkiem, że celem pomocy jest łagodzenie skutków społeczno-gospodarczych agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Zgodnie z § 11 rozporządzenia z dnia 8 września 2022 r. pomoc na jego podstawie może być udzielana tylko do dnia 31 grudnia 2022 r. W celu umożliwienia udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych perspektywy finansowej 20142020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy po dniu 31 grudnia 2022 r., zachodzi potrzeba wydłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia z dnia 8 września 2022 r. Zwiększenia maksymalnej wartości pomocy, która będzie mogła być udzielona przedsiębiorcy, pozwoli na zwiększenie efektywności działań mających celu zwalczanie skutków agresji Rosji wobec Ukrainy. Wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty: 62 tys. euro brutto – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, 75 tys. euro brutto – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury oraz 500 tys. euro brutto – w przypadku pomocy udzielanej w pozostałych sektorach. Termin stosowania środków pomocy państwa, określonych w sekcji 2.1 Tymczasowych kryzysowych ram, został ponadto wydłużony do dnia 31 grudnia 2023 r. Podstawa prawna: Prawo UE Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366603 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 30 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.