Projekt rozporządzenia MI w sprawie kart do tachografów cyfrowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kart do tachografów cyfrowych.

Projekt rozporządzenia realizuje upoważnienie ministra właściwego do spraw transportu, zawarte w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2023 r. poz. 324) w zakresie określenia w drodze rozporządzenia: 1) wzorów kart do tachografów cyfrowych i ich opisu, 2) wzorów wniosków o wydanie, przedłużenie lub wymianę kart i szczegółowych wymogów technicznych dotyczących załączników do wniosków oraz 3) wysokości opłat za karty.  Zgodnie z artykułem 13 ust. 3 ww. ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (w zakresie wzorów kart do tachografów cyfrowych i ich opisu), zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt utrzymuje wzory kart do tachografów cyfrowych i ich opis oraz wysokość opłat za karty ustanowione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2019 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych (Dz.U. poz. 2209) oraz wprowadza rozwiązania mające na celu uproszczenie składania i obsługi wniosków o karty. Wysokość opłat za karty nie ulega zmianie. Przedmiotowy projekt upraszcza również i zmienia sposób składania oświadczeń do wniosków o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa, poprzez usunięcie dodatkowych załączników i wprowadzenie oświadczeń we wnioskach, poprzez zaznaczenie pola wyboru z oświadczeniem. Projektowana regulacja wprowadza również nowy wzór wniosku o wydanie czasowej i nieodnawialnej karty kierowcy, o której mowa w art. 26 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych (zawierający 5 załączników): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370554/katalog/12959180#12959180

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 24 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.