Projekt rozporządzenia MI w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Projekt rozporządzenia w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe wykonuje delegację ustawową zawartą w art. 25y ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.).  W obecnym stanie prawnym brak jest elektronicznego scentralizowanego rejestru osób prowadzących pojazdy kolejowe, maszynistów oraz kandydatów na maszynistów. Istnieje szereg rozproszonych baz danych zbieranych i aktualnie prowadzonych przez: Prezesa UTK, ośrodki Kolejowej Medycyny Pracy, przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz inne podmioty kolejowe. Jednocześnie nie ma skutecznego narzędzia do zarządzania ryzykiem wspólnym przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury w obszarze kompetencji i uprawnień maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Projekt rozporządzenia określa sposób prowadzenia krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe oraz jego aktualizacji, w tym wprowadzania, zmiany, udostępniania i usuwania danych oraz wymagań technicznych i jakościowych w zakresie wprowadzanych do niego danych. Projektowane rozporządzenie jest ściśle związane z projektem „Poprawy bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, realizowanego już przez Prezesa UTK w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014−2020, w ramach którego zapewniono finansowanie na stworzenie centrum egzaminowania i monitorowania maszynistów i uruchomienie nowego zadania objętego projektem ustawy (w tym systemów informatycznych). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362454 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 11 sierpnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.