Projekt rozporządzenia MI w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej. Projekt rozporządzenia stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 37o ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 659, 1079, 1726 i 1768) ma na celu dostosowanie stanu prawnego do przepisów ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2427), która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 659) i pośrednio dokonała zmiany brzmienia przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia art. 37o ust. 4. Projektowane rozporządzenie określa nowy wzór informacji w sprawie opłaty paliwowej, który stanowi załącznik do przedmiotowego projektu.. Oczekiwanym efektem będzie dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmienionych przepisów ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym w zakresie określenia podmiotów oraz terminów, w jakich należy złożyć informację o opłacie paliwowej właściwym organom. Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem 13 lutego 2023 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365951 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 13 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.