Projekt rozporządzenia MI w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby geologicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby geologicznej. Na podstawie art. 387 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, określi:

  • podmioty, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba geologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty, biuletyny lub roczniki, z wyjątkiem zakładów odprowadzających ścieki o zwiększonym zasoleniu;
  • sposób i częstotliwość opracowywania oraz przekazywania ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów lub roczników;
  • sposób opracowywania oraz przekazywania ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną i prognoz hydrologicznych dotyczących suszy hydrologicznej zakładom odprowadzającym ścieki o zwiększonym zasoleniu;
  • sposoby uzyskiwania potwierdzenia przekazania ostrzeżeń;
  • charakterystykę stanu hydrologicznego, meteorologicznego oraz hydrogeologicznego.
Konieczność procedowania nowego rozporządzenia wynika z obecnie procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (UD280), który w zakresie dotyczącym ustawy – Prawo wodne  przewiduje zmiany obejmujące m.in. art. 387 ust. 3 ustawy – Prawo wodne. Celem tych zmian jest włączenie państwowej służby hydrogeologicznej do państwowej służby geologicznej i tym samym likwidacja państwowej służby hydrogeologicznej. W projekcie rozporządzenia przewiduje się zmianę dotyczącą państwowej służby hydrogeologicznej przez zastąpienie tej jednostki przez państwową służbę geologiczną, co wynika z przejęcia przez ten podmiot zadań dotychczasowej służby. W związku z likwidacją podmiotu Szefa Obrony Cywilnej kraju, zachodzi potrzeba procedowania nowego rozporządzenia i usunięcia normy w zakresie wskazanego podmiotu. Przekazywanie informacji, w postaci ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną i prognoz hydrologicznych dotyczących suszy hydrologicznej, na podstawie nowego rozporządzenia – do zakładów odprowadzających ścieki o zwiększonym zasoleniu, powinno być prowadzone tak jak przekazywanie takich prognoz i ostrzeżeń dla innych podmiotów określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie komunikatów. W tym zakresie zakłada się uwzględnienie tych przepisów w projekcie nowego rozporządzenia. Ponadto, w celu uproszczenia procedury przekazywania ww. informacji przewiduje się ich przekazywanie w formie elektronicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375750 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 28 sierpnia 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.