Projekt rozporządzenia MI w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu. W dniu 28 września 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1720), które bezterminowo utrzymały funkcjonujący obecnie system zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. W celu wykonania upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 28a ustawy o publicznym transporcie zbiorowym konieczne jest wydanie przez ministra właściwego do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej rozporządzenia, które określi wysokość opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzór tego dokumentu. Stosowane obecnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów, które zostało wydane na podstawie art. 38 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, pozostanie w mocy do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw tj. od dnia 28 września 2023 r. W projektowanym rozporządzeniu zostaną uwzględnione także inne zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych w przepisach ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przez ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych inny ustaw. W projektowany rozporządzeniu wzór zaświadczenia zostanie odpowiednio dostosowany do możliwości uwzględnienia w nim przebiegu sieci komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewozów zamiast określania przebiegu każdej linii komunikacyjnej. Określenie przebiegu sieci komunikacyjnej w zaświadczeniu na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego będzie możliwe wyłącznie w komunikacji miejskiej. Ponadto wzór zaświadczenia określony w projektowanym rozporządzeniu będzie uwzględniał, wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o  zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, możliwość dołączenia do zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego rozkładu jazdy w postaci elektronicznej (wyłącznie w komunikacji miejskiej), jeżeli środek transportu jest wyposażony w urządzenie umożliwiające jego odczytanie. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382805 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 15 marca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.