Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie kart do tachografów cyfrowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie kart do tachografów cyfrowych. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie z dnia 17 października 2019 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych  (Dz. U. poz. 2209) realizuje upoważnienie  ministra właściwego do spraw transportu, zawarte w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2020 r. poz. 900, z 2022 r. poz. 209) w zakresie określenia w drodze rozporządzenia wzorów wniosków o wydanie, przedłużenie lub wymianę kart oraz szczegółowych wymogów technicznych dotyczących załączników do wniosków:

  • zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 45 ust. 2 ustawy o tachografach przy opracowaniu przedmiotowego projektu rozporządzenia wzięto pod uwagę, w szczególności konieczność zabezpieczenia dokumentów przed ich podrobieniem lub przerobieniem;
  • konieczność zapewnienia jednolitej i przejrzystej formy wniosków.
Wnioski o wydanie, przedłużenie lub wymianę kart wraz z załącznikami są składane w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zakres wymaganych danych osobowych i administracyjnych zawartych we wnioskach zgodny jest z art. 44 ust. 2 ustawy o tachografach. Przedmiotowy projekt zapewnia jednolitą i przejrzystą formę wniosków oraz dostosowuje formularze wniosków o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty do tachografów kierowcy, przedsiębiorstwa, warsztatowej i kontrolnej  do wymagań zmienionych w art. 44 ust. 2 w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach, wprowadzonych ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawie o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 209). Zmiana ta spowodowała konieczność dodania w ww. wnioskach możliwości podania opcjonalnie numeru rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Ponadto dotychczasowe doświadczenia obsługi ww. wniosków przez podmiot wydający karty do tachografów wskazały potrzebę zastosowania uproszczeń. W związku z tym we wzorach wniosków w projekcie rozporządzenia wprowadzono indywidualne dla każdego z rodzaju formularzu wniosku oznaczenie w postaci kodu kreskowego. Przedmiotowy projekt upraszcza również i zmienia sposób składania oświadczeń do wniosków o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa, poprzez usunięcie dodatkowych załączników i wprowadzenie oświadczeń we wnioskach, poprzez zaznaczenie pola wyboru z oświadczeniem. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (zawierający 6 załączników): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369653/katalog/12953702#12953702 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 27 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.