Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i warunków przewozu rzeczy mogących powodować trudności transportowe przy przewozie koleją

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i warunków przewozu rzeczy mogących powodować trudności transportowe przy przewozie koleją. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie rodzaju i warunków przewozu rzeczy mogących powodować trudności transportowe przy przewozie koleją (Dz. U. poz. 746), opracowano na podstawie kontaktów roboczych służb podległych Ministrowi Obrony Narodowej z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Infrastruktury i zidentyfikowanej potrzeby skrócenia terminów dla uruchomienia wojskowych transportów kolejowych obejmujących przesyłki nadzwyczajne (w tym z przekroczoną skrajnią ładunkową). Celem projektowanych przepisów jest usprawnienie nadawania przesyłek nadzwyczajnych dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dla sił o bardzo wysokiej gotowości działania (VJTF) deklarowanych przez Rzeczpospolitą Polską do użycia w ramach operacji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub Unii Europejskiej. W celu zapewnienia poprawy zdolności do przemieszczania wojsk transportem lądowym, w szczególności zapewnienia sprawnej realizacji wojskowych transportów kolejowych, w projekcie rozporządzenia zaproponowano zmianę § 3 rozporządzenia przez dodanie w nim ust. 1a i 1b. W dodawanym ust. 1a przewidziano skrócone terminy na zawiadomienie przewoźnika określając, że w przypadku przesyłki nadzwyczajnej dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nadawca zawiadamia przewoźnika o zamiarze nadania takiej przesyłki co najmniej na 15 dni w komunikacji krajowej oraz co najmniej na 30 dni w komunikacji międzynarodowej, przed proponowanym w zawiadomieniu dniem rozpoczęcia czynności ładunkowych. Dodatkowo przewidziano, że w komunikacji krajowej o zamiarze nadania przesyłki nadzwyczajnej dla sił o bardzo wysokiej gotowości działania (VJTF) deklarowanych przez Rzeczpospolitą Polską do użycia w ramach operacji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub Unii Europejskiej, nadawca zawiadamia przewoźnika co najmniej na 5 dni przed proponowanym w zawiadomieniu dniem rozpoczęcia czynności ładunkowych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362301 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 sierpnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.