Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Zmiana rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 987, z późn. zm.) wynika z potrzeby wprowadzenia przepisów techniczno-budowlanych umożliwiających budowę i przyszłą eksploatację linii kolejowych dużych prędkości. W tym celu konieczne jest chociażby zwiększenie dopuszczalnych prędkości maksymalnych dla pociągów pasażerskich i pociągów towarowych. Obowiązujące przepisy ograniczają maksymalną prędkość pociągów na liniach magistralnych do odpowiednio 250 km/h i 120 km/h. Projekt zakłada zmianę przepisów techniczno-budowlanych polegającą na zwiększeniu dopuszczalnych prędkości maksymalnych dla pociągów pasażerskich i pociągów towarowych do odpowiednio 350 km/h i 160 km/h. Wprowadzone zmiany pozwolą na stosowanie podniesionych standardów technicznych, co skutkować będzie popularyzacją transportu kolejowego oraz możliwością wykorzystania w pełni potencjału taboru i cały czas rozwijanych technologii w dziedzinie kolejnictwa. Jednocześnie samo rozszerzenie ram prawnych określających maksymalne dopuszczalne prędkości na magistralnych liniach kolejowych nie zmienia tego, że to jaka prędkość będzie ostatecznie dopuszczona będzie zależało od zarządcy infrastruktury kolejowej. Projekt zakłada również rozszerzenie implementacji normy PN‑EN 13803 Kolejnictwo – Tor – Parametry projektowania toru w planie – Tor o szerokości 1435 mm, przez wskazanie w § 31 ust. 1a zmienianego rozporządzenia, że przy projektowaniu układu geometrycznego torów i połączeń torów w płaszczyźnie poziomej i pionowej, stosuje się zasady obliczeń i dopuszczalne wartości parametrów określone w tej normie niezależnie od tego, czy linie kolejowe, podlegają ocenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla interoperacyjności systemu kolei. Jednocześnie proponuje się dopuścić dalsze stosowanie przepisów rozporządzenia określających ww. zasady obliczeń i dopuszczalne wartości parametrów tylko dla tych linii kolejowych, które nie podlegają ocenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla interoperacyjności systemu kolei (proponowane brzmienie ust. 1b w § 31 zmienianego rozporządzenia). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371652 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 2 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.