Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) właściwy minister, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, może określić w drodze rozporządzenia, dla innych niż budynki mieszkalne, obiektów budowlanych wymagane warunki techniczne, w tym warunki techniczne związane z ich użytkowaniem i usytuowaniem. Projektodawca proponuje nadać nowe brzmienie § 41 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, zgodnie z którym do skrzyżowań wielopoziomowych przepisów § 26 ust. 1-3 nie stosuje się. Tym samym proponuje się wyłączyć obowiązek stosowania w odniesieniu do skrzyżowań wielopoziomowych wymogów w zakresie kąta skrzyżowania osi drogi (pasa ruchu) z osią toru linii kolejowej lub bocznicy kolejowej. Dzięki temu będzie możliwe uniknięcie ponoszenia nieproporcjonalnie wysokich kosztów w zakresie przebudowy/budowy wiaduktu czy drogi. Sama kwestia zachowania odpowiednich kątów skrzyżowania osi drogi (pasa ruchu) z osią toru linii kolejowej lub bocznicy kolejowej, nie będzie już regulowana w odniesieniu do skrzyżowań wielopoziomowych na poziomie rozporządzenia, natomiast dalej będzie przedmiotem analizy prowadzonej przez samego projektanta/ inwestora. Rezygnacja ze stosowania do skrzyżowań wielopoziomowych kątów skrzyżowań o których mowa w § 26 ust. 1-3 rozporządzenia zmienianego, pozostanie w dużej mierze bez wpływu na bezpieczeństwo zarówno użytkowników dróg kolejowych, jak i samochodowych ze względu na brak punktów kolizyjnych – inaczej niż w przypadku skrzyżowań jednopoziomowych. W wyniku przyjęcia projektu, występowanie o odstępstwo od stosowania ww. kątów skrzyżowań, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, nie będzie już konieczne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371653 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 2 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.