Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. Przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod nr  323. Potrzeba podjęcia pilnie prac nad dodatkową nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 231 i 2252, z 2018 r. poz. 1062 i z 2022 r. poz. 874 oraz z 2023 r. poz.…) powstała w związku z finalizowanymi pracami legislacyjnymi w Sejmie RP nad projektami dwóch ustaw (druk nr 3050 i nr 3049). W związku z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel w projekcie rozporządzenia zaproponowano zmianę przepisu § 10 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W zmianie tej uwzględniono, że dzień uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego stanowiący o uzyskaniu uprawnienia do kierowania pojazdami (w kontekście nowych przepisów ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObwatel) odnosi się do uzyskania uprawnień po raz pierwszy w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, ale z zastrzeżeniem art. 5b ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami. W konsekwencji tego dla wcześniej wydanego prawa jazdy albo innej kategorii datą wydania tego dokumentu będzie nadal data jego wytworzenia. Natomiast w związku z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zaproponowano: –  w § 1 pkt 1, 2 i 5 projektu rozporządzenia odpowiednie zmiany w § 8a, § 9 i § 26 rozporządzenia, w których skreślono wyrazy „oraz opłaty ewidencyjnej” wobec uchylenia przepisów o obowiązku dokonywania opłaty ewidencyjnej ww. ustawą z dnia 26 maja 2023 r., – w § 1 pkt 4 projektu rozporządzenia odpowiednią zmianę §14b rozporządzenia doprecyzowując ten przepis w zakresie wprowadzania do centralnej ewidencji kierowców informacji o dacie początku i końca okresu zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, po wydaniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, w przypadku, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (zmienionej w art. 5 ww. ustawy z dnia 26 maja 2023 r.). Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373706 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 26 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.