Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności przewiduje zmianę obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności (Dz. U. poz. 811), zwanego dalej „obowiązującym rozporządzeniem”, którego podstawę prawną wydania stanowi art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 380).

Celem projektu rozporządzenia jest określenie nowych wzorów legitymacji ucznia i legitymacji nauczyciela poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby dokumenty te spełniały wymagania w zakresie zabezpieczenia przed fałszerstwem, ustalone dla dokumentów publicznych kategorii trzeciej. Nowe wzory legitymacji będą miały całkowicie zmienioną szatę graficzną oraz szereg zabezpieczeń (m.in. tło giloszowe, druk reliefowy, mikrodruki, włókna zabezpieczające), będą też stanowić druki ścisłego zarachowania. Wytwarzanie legitymacji będzie się odbywać poza polskimi placówkami dyplomatycznymi, które będą jedynie te legitymacje przed wydaniem personalizować (nanosząc m.in. dane dotyczące numeru legitymacji, imienia i nazwiska posiadacza, daty jego urodzenia, nazwy szkoły, daty wydania legitymacji czy lokalizacji konsulatu) oraz przedłużać ich ważność.

Realizacja obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 564) i wydanych na jej podstawie ww. aktów wykonawczych (tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem), w zakresie dostosowania zabezpieczeń przed fałszerstwem legitymacji ucznia i legitymacji nauczyciela do wymogów określonych dla dokumentów publicznych kategorii trzeciej, wymaga zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności.

Legitymacje te będą dokumentami papierowymi, dwustronnymi bez zdjęcia, posiadającymi zabezpieczenia zarówno w papierze, jak i druku, drukowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dystrybuowane konsulom Rzeczypospolitej Polskiej w celu personalizacji oraz wydania ww. uczniom i nauczycielom za granicą. Podobnie jak obecnie, niniejsze legitymacje wydawane uczniom i nauczycielom za granicą będą uprawniały do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz do ulgowych biletów wstępów do miejsc kultury oraz parków narodowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384951

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 20 maja 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.