Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów. Projektowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów jest podyktowane wejściem w życie z dniem 12 maja 2023 r. ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 803). Wskazana ustawa dodała art. 127 § 1a do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803), który stanowi, że decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. W związku z tym, konieczne jest dokonanie zmiany treści załączników 1 – 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377) mających na celu zmianę treści pouczeń zawartych w tych załącznikach, w celu ich dostosowania do obecnego stanu prawnego wynikającego z nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. W projekcie rozporządzenia wprowadzono również przepis przejściowy, w myśl którego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym i wypisy z tych licencji, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą i wypisy z tych licencji, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką i wypisy z tych licencji, licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób wydane zgodnie z wzorami określonymi w dotychczasowych przepisach zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych lub ich cofnięcia. Takie podejście uchroni przedsiębiorców przed koniecznością wymiany ww. zezwoleń i licencji w celu dostosowania do nowych wzorów. Jednostki samorządu terytorialnego, wydają dokumenty, w postaci zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (zawierający 6 załączników): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375500/katalog/12997108#12997108 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 18 sierpnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.