Projekt rozporządzenia MF w sprawie podziału obciążeń przez akcjonariuszy, udziałowców i wierzycieli podporządkowanych z tytułu zawarcia przez instytucję umowy gwarancji ostrożnościowej lub umowy pokrycia niedoborów kapitałowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podziału obciążeń przez akcjonariuszy, udziałowców i wierzycieli podporządkowanych z tytułu zawarcia przez instytucję umowy gwarancji ostrożnościowej lub umowy pokrycia niedoborów kapitałowych. Rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2022 poz. 396, z późn. zm.), zwanej  „ustawą o rekapitalizacji”. Konieczność wydania rozporządzenia wynika z wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2022 poz. 396, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o rekapitalizacji”. Powyższa nowelizacja, której dokonano ustawą z  dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 825), wprowadziła do ustawy o rekapitalizacji nowy instrument nadzwyczajnego publicznego wsparcia finansowego określony w art. 32 ust. 4 lit. d dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, z późn. zm.), tj. pokrycie niedoborów kapitałowych przez Skarb Państwa. Instrument rekapitalizacji w postaci pokrycia niedoborów kapitałowych może być stosowany również wobec banków spółdzielczych tzn. podział obciążeń, o którym mowa w rozporządzeniu, powinien dotyczyć również udziałowców banków spółdzielczych oraz powinien być również stosowany z tytułu zawarcia umowy pokrycia niedoborów kapitałowych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o rekapitalizacji instrumenty rekapitalizacji mogą być udzielone, po złożeniu odpowiedniego wniosku, wyłącznie instytucji wypłacalnej, jeżeli nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 70 ust. 2 oraz 101 ust. 3 pkt 1–3 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 poz. 2253, z późn. zm.), a wobec akcjonariuszy, udziałowców i wierzycieli podporządkowanych instytucji zostały zastosowane środki podziału obciążeń. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rekapitalizacji minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki podziału obciążeń przez akcjonariuszy, udziałowców i wierzycieli podporządkowanych, uwzględniając potrzebę zapewnienia zgodności szczegółowych warunków podziału obciążeń z unijnymi ramami pomocy państwa. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381450 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 13 lutego 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.