Projekt rozporządzenia MI w sprawie kontroli przewozu drogowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli przewozu drogowego. Celem projektowanego rozporządzenia, stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 89 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz 2201) jest dostosowanie przepisów do zmian, które zaszły w ustawie o transporcie drogowym. Przedmiotowe rozporządzenie określa wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do kontroli przewozu drogowego, sposób przeprowadzania kontroli oraz rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Przedmiotowy projekt określa, że druki ścisłego zarachowania zgodne ze wzorami, o których mowa w § 2 tego aktu, mogą być stosowane do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r

Rozporządzenie zawiera w załączniku nr 4 wzór pisemnego oświadczenia w sprawie zdjęcia lub zerwania plomby tachografu do celów kontroli bazującego na wytycznej Komisji Europejskiej nr 9 dot. standardowego formularza pisemnego oświadczenia w sprawie zdjęcia lub zerwania plomby tachografu przez funkcjonariusza przeprowadzającego kontrolę;

Rozporządzenie zmieniło załącznik nr 5 określające podstawowe elementy podlegające sprawdzeniu podczas kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy w przypadku kontroli drogowej i kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu wykonującego przewóz drogowy albo przewóz, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, polegające na dostosowaniu jego brzmienia do zmiany art. 2 ust. 1 dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG oraz do zmiany załącznika I tej regulacji.

Projekt wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367050 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 20 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.