Projekt rozporządzenia MZ w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego.

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 66 ust. 10 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280). Przedmiotem projektu rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie nałożonego ustawą obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby, o których mowa w art. 5 ustawy, przez uczestnictwo w ustawicznym rozwoju zawodowym, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć naukowych. Głównym celem projektu rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie nałożonego ustawą obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez, osoby o których mowa w art. 5 ustawy tj.: techników analityki medycznej, osób posiadających tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna i osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera na kierunkach przydatnych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, przez uczestnictwo w ustawicznym rozwoju zawodowym, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć naukowych. Projektowane przepisy określają wzór karty rozwoju zawodowego oraz liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, a także formy samokształcenia umożliwiające realizację ustawicznego rozwoju zawodowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367856

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do dnia 9 stycznia 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl w zestawieniu tabelarycznym według poniższego wzoru.