Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Projekt rozporządzenia zastępuje rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 1071), które stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 i 1250). W projektowanym rozporządzeniu zmianą w stosunku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest uwzględnienie nowego organu z dostępem do bazy poprzez dodanie w załączniku do rozporządzenia nowego Lp. 27, uwzględniającego odwołanie do zarządu związku metropolitalnego realizującego zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. W projekcie przewiduje się również zmianę techniczną w zakresie rozszerzenia dostępu do informacji gromadzonych w BDO przez starostów, który obecnie przywiduje jednie możliwość przeglądania m.in. sprawozdań i ewidencji odpadów, i jest wskazany w art. 79 ust. 5 ustawy o odpadach. Starosta jako organ wydający decyzje z zakresu korzystania ze środowiska musi korzystać również z pozostałych zasobów BDO obejmujących m.in. informacje o miejscach prowadzonych działalności i funkcjonujących instalacjach należących do danego podmiotu, czy innych posiadanych przez niego decyzjach środowiskowych. Proponuje się dostosowanie obowiązującego rozporządzenia do przepisów ustawy zmieniającej, wskazanej w pkt 1 OSR, przez dodanie w załączniku do rozporządzenia Lp. 22 i dopisanie zarządu związku metropolitalnego realizującego zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto proponuje się rozszerzenie w przypadku starostów dostępu do informacji gromadzonych w BDO, wskazanego w kolumnie 4 załącznika do rozporządzenia, o dane wynikające nie tylko z art. 79 ust. 5 ustawy o odpadach, ale również o dane wynikające z art. 79 ust. 2–5 ustawy o odpadach, co uspójni dostęp starostw do danych gromadzonych w BDO, tak jak jest to w przypadku władz gminnych i wojewodów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365103 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 4 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.