Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 236b ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.). Celem projektu rozporządzenia jest dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, zwanego dalej „Krajowym Rejestrem”, do zmienionych przepisów Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, którego elementem jest Krajowy Rejestr. Z dniem 24 września 2019 r. weszła w życie decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1741 z dnia 23 września 2019 r. określająca format i częstotliwość przekazywania danych, które mają być udostępniane przez państwa członkowskie na potrzeby sprawozdawczości na mocy rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 267 z 21.10.2019.

Projektowane rozporządzenie wprowadza przepisy dotyczące warunków technicznych, formy, trybu oraz sposobu przekazywania zarówno sprawozdania w zakresie Krajowego Rejestru, jak i danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, w tym w zakresie korzystania z aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzącym instalacje przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań w zakresie Krajowego Rejestru, aktualizacji danych niezbędnych do identyfikacji zakładu w Krajowym Rejestrze, jak również trybu postępowania w przypadku konieczności zmiany danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, czy zakończenia działalności.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353069
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 3 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl,